гр. Русе, ул. “Цар Освободител“ № 72
082/522223; 0889/013177; 0884/914759 office@agrozemi.com

Необходими документи и допълнителна информация

Необходими документи

Валиден документ за собственост на имота при покупко-продажба може да бъде някой от по-долу изброените:

• Нотариален акт/констативен, за дарение, за покупко-продажба, чрез обстоятелствена проверка и др./;

• Решение за възстановяване на правото на собствеността върху земеделските земи;

• Договор за доброволна делба;

• Съдебно решение за делба;

• Саморъчно или нотариално завещание или завет;

• Постановление от съдебен изпълнител за възлагане на недвижим имот на публична продан;

• Договор за продажба на наследство

• Съдебно решение за обявяване на предварителен договор за окончателен

• Договори за придобиване на имот държавна собственост или общинска собственост

За повече информация и консултация, заповядайте в нашите офиси в гр. Русе – офис – бул. „Цар Освободител“ № 72 (до Строителния техникум) и офис – ул.“Петко Д. Петков“ № 13 (до централния офис на М-тел).

Допълнителна информация

При продажба на земеделска земя, следва да сте наясно, кой точно е собственик на имота – дали Вие еднолично или ако имотът е наследствен, кои са останалите съсобственици. Ако е налице втората хипотеза, трябва да уточните, дали останалите сънаследници са съгласни да продадат общия наследствен имот. Ако не е налице съгласие от тяхна страна, Вие може да продадете Вашите идеални части от предлагания имот. За финализиране на сделката по покупко-продажба, следва да се снабдите с няколко важни документа: актуални удостоверение за наследници (когато имотът е наследствен) и скица на имота ( и двата документа са със срок на валидност 6 месеца от датата на издаване). Ако нямате достатъчно време снабдяването с удостоверение и скица, може да Ви улесним като извадим от Ваше име, след като ни упълномощите за това.

Трябва да знаете, че когато земеделската земя се продава като масив, едновременно от всички наследници, нейната цена е много по-висока, отколкото когато е разделена с делба. Всяка делба значително понижава цената на новообразуваните разделени имоти.

Друг важен момент е, ако Вашата земя не е наследствена, а е придобита чрез покупко-продажба по време на брак, то имайте предвид, че и съпругът/съпругата Ви е съсобственик.